Archiwum miesiąca: marzec 2017

EkoPłatnik – bezpłatne narzędzie do obliczania opłat za korzystanie ze środowiska

Na podmiocie prowadzącym działalność gospodarczą spoczywa obowiązek sporządzania wykazów w zakresie korzystania z ochrony środowiska lub jej zasobów oraz odprowadzanie opłat z tego tytułu. Opłat tych nie wnosi się, jeżeli łączna ich wysokość nie przekracza 800 zł.

Od  1  stycznia  2017 roku zgodnie z art. 289 ust. 1  ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz 672 z póżn. zm.) w przypadku gdy roczna wysokość opłaty z tytułu każdego z rodzajów korzystania ze środowiska spośród wymienionych w art. 273 ust. 1 (wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza, pobór wód, wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi, składowanie odpadów, przydzielone uprawnienia do emisji gazów cieplarnianych) nie przekracza 100 zł, nie przedkłada się wykazów i informacji, o których mowa w art. 286 ust. 1 i 1a, do urzędu marszałkowskiego.

Zmiana została wprowadzona na podstawie art. 13 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego przedsiębiorców (Dz. U. z 2016 r. poz. 2255).

Powyższe zwolnienie dotyczy wykazów zawierających informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat począwszy od wykazów za 2016 rok, co jednak nie zwalnia z obowiązku prowadzenia ewidencji i przechowywania danych o wysokości naliczonej opłaty.

Aby ułatwić sporządzanie wykazów i naliczanie opłat została stworzona bezpłatna aplikacja EkoPłatnik dostępna na stronach poszczególnych Urzędów Marszałkowskich. Wykazy wygenerowane za pomocą aplikacji Ekopłatnik można przesłać drogą elektroniczną poprzez ePUAP.

Linki:

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego

Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego

Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego

Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego

Formularze można również wypełnić bezpośrednio na platformie ePUAP:

https://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-klienta/katalog-spraw/ochrona-srodowiska/ochrona-srodowiska-1/informacje-i-dane-o-zakresie-korzystania-ze-srodowiska-oraz-o-wysokosci-naleznych-oplat

Aplikacja Opłaty do wyliczania opłat za korzystanie ze środowiska, w tym do przygotowywania i wydruku tabelarycznych sprawozdań do złożenia w Urzędzie Marszałkowskim:

http://www.ekoportal.gov.pl/informacja-o-srodowisku/aplikacja-oplaty/